Privacyverklaring

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Candy Flo hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacyverklaring (hierna genoemd 'Privacyverklaring') is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.candyflo.be (hierna genoemd de 'Website').

U kunt onze website bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Candy Flo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Candy Flo verzamelt, alsook over de wijze waarop Candy Flo deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met het cookiebeleid van Candy Flo.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder 'persoonsgegevens' wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Candy Flo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam:
 • Voornaam:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Bedrijfsnaam:
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Candy Flo

Candy Flo verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Candy Flo bijvoorbeeld automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruikmaakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens. Maar het laat Candy Flo toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover het cookiebeleid.

Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische doeleinden;

Toestemming voor de verwerking

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door Candy Flo. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u Candy Flo de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kan dit door Candy Flo hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres info@candyflo.be.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Candy Flo zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door Candy Flo en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Candy Flo in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande is het evenwel mogelijk dat Candy Flo uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Candy Flo hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Candy Flo uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende de confidentialiteit en privacyconformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Candy Flo uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw rechten

Recht op informatie

Wanneer u een beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@candyflo.be.

Recht op toegang

Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Candy Flo mogelijks over u bezit;

Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Candy Flo te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop 'uitschrijven', zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Candy Flo.

Beveiliging persoonsgegevens

Candy Flo verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Candy Flo zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Candy Flo garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Update Privacyverklaring

Candy Flo kan op elk gewenst moment de Privacyverklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacyverklaring terug te vinden.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Candy Flo verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van enige derde partij.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Candy Flo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@candyflo.be
 • Via post: Dijkveld 3 8790 Waregem
 • Via telefoon: 0478/26.11.22

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Candy Flo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Versie Privacyverklaring: 20/07/2019

Cookiebeleid Candy Flo

Candy Flo

www.candyflo.be

Dijkveld 3

8790 Waregem

Cookiebeleid Candy Flo

1. Algemeen

Candy Flo maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.candyflo.be (hierna genoemd de 'Website'). Alle gegevens die Candy Flo haalt uit zijn cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Candy Flo is gerechtigd om dit cookiebeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop het cookiebeleid wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Zodra een nieuw cookiebeleid uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website en gebruikmaakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die de gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Candy Flo u aan om de cookies in te schakelen. Indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen het volgende omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's die door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gastcomputer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om langetermijngegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacybezorgdheid die aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • De strikt noodzakelijke cookies: zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website en gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.
 • Tracking cookies: deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatiecookies: deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Candy Flo maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyseservice aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Candy Flo te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Candy Flo zaken over hun algehele gedrag zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s die een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: om zijn communicatie te ondersteunen heeft Candy Flo zijn inhoud verankerd in sociale-mediakanalen zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn. Candy Flo maakt ook gebruik van de sharingmogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Candy Flo gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Candy Flo controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Candy Flo desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics-cookies

Wij gebruiken Google Analytics-cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, raadpleeg de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar-cookies

Wij gebruiken-Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve het Hotjar-cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere websitecookies

 • CraftSessionId: we gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies.
 • cookieconsent_status: deze cookie houdt de status van de cookie consent pop-up bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe u de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, terwijl u daar voordien dus niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe u de cookies die u vindt, kunt verwijderen en toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens (Naam bedrijf)