Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Bij een annulatie van een bestelling of opdracht is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

2. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen gaat niet verder dan die van onze leveranciers.

3. Klachten rond leveringen en werken moeten, op straffe van verval, binnen de tien dagen na factuurdatum schriftelijk overgemaakt worden.

4. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige afbetaling.

5. De facturen zijn betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige waarschuwing een intrest van 0,70% per maand aangerekend.

6. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro) als schadebeding.

7. Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.